Hakkında
DUYURULAR
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Araştırmaları Dergisi’ne gönderilen yazılar, referans sistemi, dipnot gösterme biçimi ve kaynakça düzenlenmesinde American Psychological Association (APA) stilinde hazırlanmalıdır. APA’nın 6. baskısı, yazarların dikkate alacağı ver¬siyonu olmalıdır.

1- Yazı Puntoları:
-Öz (abstract) bölümü 10 punto/Times New Roman ile yazılır.
-Öz, 100-200 kelimeyi geçmez, altına en az 3 en fazla 8 anahtar sözcük sıralanır.
-Makale başlıkları 35 punto, metin ara başlıkları 12 punto ve metin gövdesi ise 10 punto ile yazılır.

2- Metin İçinde APA:

- Metinde paragraflar soldan girintili olarak başlatılır.
- İlk sayfa kapak sayfasıdır. Kapakta sırasıyla, makalenin tam başlığı, ya¬zarın adı, yazarın kurumu sayfada ortalanmış olarak alt alta ikişer satır ara¬lıkla sıralanır. Sayfanın altına doğru yazar hakkında kısa bilgi notu sola yaslanmış olarak yer alır. Bu notta yazarın şu anki durumu, ilgi alanları, ödülleri gibi bilgiler, yazının bir proje kapsamında desteklenmesi vb. bilgi¬ler ile iletişim için elektronik adresi yer alabilir.
- Metin içinde kitap, dergi ve film, TV programı adları italik yazılır. Örne¬ğin, Siyasetin Arka Yüzü programında (…).
- Metindeki bir ifade vurgulanmak amacıyla italik yapılmaz veya tırnak içerisine alınmaz.
- Teknik terim veya anahtar sözcük niteliğindeki bir terim vurgulanmak istendiğinde ise metin içinde ilk geçtiği anda italik yazılabilir(tırnak içindekullanım yapılmaz), sonrasında italik yazılmaz. Örneğin, 93 Harbi’nde çok sayıda erkek muhacir, asâkir-i muavine adı altında gönüllü asker olarak görev aldı.
- Sayıların kullanımı: Cümlelere başlarken sayısal ifadeler sözcük olarak verilir. Örneğin: Yirmi dergiden yalnızca sekizi metin analizi üzerineydi, kalan 12 tanesi ülkelerin göç politikaları ile ilgiliydi.
- Bir ifadeyi aniden kesintiye uğratacak bir bilgi veriliyorsa, tek çizgi kul¬lanılır. Örneğin: Bu üç göçmen -her birinin uyruğu farklıydı- ayrı ayrı test edildiler.
- Metinde dipnotlar, ilgili olduğu sayfada numaralandırılarak verilir; metin sonuna konulmaz.
- Metinde sadece tek ek var ise Ek olarak italik başlıklandırılabilir ve me¬tinde böyle yer alabilir. Birden çok ek var ise Ek A, Ek B diye harflendiri¬lerek sıralanabilir. Metin sonunda yer alan bu eklere başlıkları verilmelidir. Ana metinde etiketleri ile belirtilmelidir. Örneğin: Türkiye’de yapılmış göç konusundaki doktora tezlerinin ve master tezlerinin konu dağılımına bakıl¬dığında (Ek A ve Ek B), 1990ların sonlarından itibaren bunların çoğunun uluslararası göçün nedenlerine odaklandığı görülmektedir.
- Metin içindeki kısa alıntılar (40 kelime altı) çift tırnakla yazılır. Çift tırnak içinde çift tırnak yer alamaz. İtalik yazılmaz.
- Metin içinde 40 sözcükten uzun alıntılar içeriden, tek veya sık satır aralığı vererek, ana metinden daha küçük bir puntoyla (10 veya 11 punto), italik olmadan, tırnaksız yazılır. Örneğin:

Canan Emek İnan’a göre (2016),

(…) devletlerin ulus yaratma çabalarının tümü olarak tanımlandığında göç ve göçmen kabul politikaları, ulus inşasında kullanılan araçlardan biri ola­rak karşımıza çıkmaktadır. Bir ulus devlet olarak kurulan Türkiye Cumhu­riyeti de göç politikalarını ulus devleti oluşturmada etkin bir araç olarak kullanmıştır. Güvenlik kaygılarının belirleyiciliğinde, ulus devletin inşa sürecinin hem aracı hem de tezahürü olarak ülke nüfusunu nitelik olarak artırma, nicelik olarak ise benzeştirme politikaları, göçmen kabul politika­larıyla desteklenmiştir (s.29).

- Özgün eserden doğrudan bir alıntı yaparken çıkarılan sözcük/cümle(ler) parantez içinde üç noktayla (…) gösterilir.

- Bir dergiden ya da kitaptan kullanılan makalenin metinde başlığıyla belirtilmesinde de çift tırnak kullanılır. Örneğin: Elif Uzun’un makalesi (2016) “Uluslararası Hukuk Çerçevesinde BMMYK’nın Yapısı, Görevleri ve Uluslararası Mülteci Hukukunun Gelişimindeki Yeri”

- Kısaltmalar metinde ilk kez sunulurken paranteze alınır, sonraki kullanı¬mında alınmaz. Örneğin: 1951 Cenevre Konvansiyonu’nda yer alan mül¬teci tanımı, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) 61. Maddesine aynen derecedilmiştir. (…) Gerek 1951 Cenevre Konvansiyonu’nun 1/A-2 maddesinde gerekse YUKK’un 61. maddesinde yer alan tanım uyarınca…

- Metin içinde yeniden basımı yapılmış eski bir kaynak kullanılıyorsa yatık çizgi (/) kullanılır. Örneğin: Freud (1923/1961), çalışmasında günlük ha¬yattaki dil sürçmelerinin de bilinçaltında yer alan bastırılmış temsillerin bir tür dışa vurumu olduğunu ilk kez öne sürmüştür.

- Karşılaştırma amaçlı olarak yatık çizgi (/) değil kısa çizgi (-) kullanılır. Örneğin: Test-yeniden test güvenilirliği için (…)

- Metin içinde başlıklar ve alt başlıkların sıralanmasında geçerli olan baş¬lıklandırma formatı APA’da 5 düzey olarak ayırt edilmiştir. Metniniz kar¬maşık, hacimli ve dolayısıyla alt başlıklandırması çok ise 1.düzey, 2.düzey ve 3.düzey başlıklandırmayı kullanınız. Metniniz çok karmaşık ve alt baş¬lıklandırmaya fazla ihtiyaç duymuyor ise 1.düzey ve 2.düzey başlıklandır¬ma formatını kullanınız.

- Metniniz karmaşık ve fazla hacimli değilse, başlık ve alt başlıklarda sayı¬lar veya harfler kullanmayınız. Yine metinde yer alan çeşitli türden ardışık sıralamalarda sayı yerine madde işaretlerini kullanmayı tercih ediniz (kare, çizgi, yuvarlak vb.).

3- APA 6.0’a Göre Kaynak ve Referans Sistemi

-Gönderme temel olarak iki şekilde yapılır:
1- Cümle içerisinde yazar soyadı kullanılarak gönderme yapıldığında, so­yad sonrası ya da cümle sonunda yapılan atıfta yazar soyadı tekrar kullanıl­maz. Örneğin Kirişci’nin(1996, s. 391) paylaştığı rakamlara göre, 1920 ve 30’lu yıllarda Bulgaristan’dan 200 bin civarında göçmen gelirken, Roman­ya’dan 120 bin civarında Türk, Tatar ve Çerkez göçmen giriş yapmıştır.
2- Cümle içerisinde yazar soyadı kullanılmadan gönderme yapıldığın­da cümle sonunda yapılan atıfta yazar soyadı da bulunmalıdır. Örne­ğin, Öncelikli olarak Yahudi soyundan gelenlere yöneltilen sistematik ayrımcılık ve bu çizgideki devlet politikaları 1930’ların başından itibaren birçok Yahudi’nin Almanya’yı terk etmesine sebep olmuştur(Reisman, 2011, s. 4).
- Metin içinde genel bir referans söz konusuysa ve metnin bütününe gön­derme yapılıyorsa (yazarın soyadı, yıl) yazmak yeterlidir. Örneğin (İnan, 2016). Belirli bir sayfadan alıntı yapılmış ya da ilgili fikirler belirli bir kısımdan alınmışsa kaynak, sayfasıyla birlikte şu şekilde yazılır: (Asan, 2016, s. 47).
- Tek yazarlı eserler göndermeler yazarın soyadını ve tarih bilgisini içerir. Kaynakçada gösterimi şu şekilde olur. Yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi. (Yıl). Eserin adı italik yazılır. Baskı Yeri: Yayınevi yazılır. Eğer eser birden çok baskıya girmişse baskı sayısı da baskı yerinden önce yazılır.
Örneğin:
Metinde Görünüm:
(Abadan-Unat, 2017, s.47)
Kaynakçada Görünüm:
Abadan-Unat, N. (2017). Bitmeyen Göç Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurt­taşlığa (3. Baskı). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
- İki yazarlı bir çalışmaya göndermelerde her seferinde iki yazarın soyadı da belirtilir.
Metinde Görünüm:
(Sorensen ve Olwig, 2015)
Kaynakçada Görünüm:
Sorensen N. S. ve Olwig, K. F. (2015). Work and Migration. New York: Taylor and Francis Publishing.
- Yazar sayısı üç ile beş arasında olan çalışmalara gönderme yapılırken metin içindeki ilk g öndermede tüm yazarların soyadları verilir. Diğer göndermeler için ilk yazarın soyadının yanına ve diğerleri(vd.) ifadesi ek­lenmelidir. İngilizce makalelerde et al. ifadesi kullanılmalıdır. Örneğin, kaynak ilk geçtiğinde (Akıncı, Nergiz ve Gedik, 2015) sonraki geçişinde (Akıncı vd., 2015) olarak yer alır. Kaynakçada görünümde genel kurala uyulur.
- Yazar sayısı altı ya da daha fazla olan çalışmalara gönderme yapılırken metin içinde ilk kullanımda da sadece ilk yazarın soyadı ile vd. kısalma­sıyla birlikte kullanılır (İçduygu vd., 2017). Kaynakçada görünümde genel kurala uyulur.
- Bir yazarın aynı yılda basılan eserleri şu şekilde yazılır: (Yaman, 2016a) ve (Yaman, 2016b).
- Birden fazla yazara gönderme yapılırken atıflar aynı parantez içerisinde yer alır. Sırasıyla ilk yazarın soyadına göre alfabetik olarak ve noktalı vir­gül ile ayrılmalıdır.
Örneğin, (Abadan-Unat, 2015; İçduygu ve Aksel, 2012; Kirişci, 1996)
- Web sayfasına atıf: Metin içerisinde normal atıf kurallarına uyulur: (Ya­zarın Soyadı, Yıl).
Kaynakçada şu şekilde yazılır: Yazarın Soyadı, Yazarın Adının Baş Harfle­ri. (Yıl). Makale veya Bölüm Başlığı. İtalik Şekilde Gazete veya Dergi Adı. Erişim adresi: http://www.
Örneğin:
Metinde Görünüm: (Atar, 2013)
Kaynakçada Görünüm: Atar, N. (2013, Ekim). Küresel Yaşlı Bakımı Ve Yaşlı Turizminde İsveç, Norveç, Avusturya. Turizm Haberleri. Erişim ad­resi:
http://www.turizmhaberleri.com/koseyazisi.asp?ID=2378
- Sayfa numarası olmayan bir web belgesinden aktarma yapılıyorsa, parag­raf numarası belirtilebilir. Örneğin: Duran, iki yıldır yaşanan iç türbülansın ve kutuplaşmanın sona ermesi Avrupa’da Türkiye’ye yönelik maksatlı oto­riterlik tartışmasını da bitireceğini öne sürmektedir (Duran, 2015, parag.8).
- Yazarı belli olmayan ya da anonim çalışmalar: Eğer bir çalışmanın yaza­rı belli değilse metin içerisinde gönderme yapılırken yazarın soyadı yeri­ne başlıkta bulunan ilk birkaç kelime ve yıl kullanılır. Eğer yazar bilgisi yerine kullanılan bu birkaç kelime; dergi, kitap, broşür ya da rapor başlığı ise italik olarak yazılır. Eğer makale başlığı, ya da bir web sayfasının adı ise çift tırnak içinde yazılır. İlgili çalışmaların kaynakçada gösteriminde ise: Çalışmanın tam başlığı.(yılı). Basım yeri şeklindedir.
Örneğin:
Metinde Görünüm: (Türkiye Göç Raporu, 2015)
Kaynakçada Gösterimi: Türkiye Göç Raporu. (2015). Ankara
Örneğin:
Metinde Görünüm: (“Multi Sector Needs”, 2018)
Kaynakçada Gösterimi: Multi Sector Needs Assessment of Syrians In Tur­key’s South-Eastern Provinces. (2018). Erişim adresi: http://www.turkey. iom.int/reports
-Alıntı yapılan bir metin doğrudan çalışma içerisinde veriliyorsa, alıntı ya­pılan kısım tırnak içerisinde gösterilir.
Örneğin:
Erçin ve Adıgüzel (2017, s.186), “Bütünleşme süreçlerinde göz önünde bulundurulması gereken unsurun göç edilen ülkenin diline hâkim, güçlü iletişim becerileri olan, toplumsal kalıplara uymaya daha eğilimli yeni ku­şakların temsilcileri” olduğunu savunmaktadırlar.
- İkincil kaynaklardan alıntı yapan bir kaynağa referans veriliyorsa, asıl yararlanılan kaynağa göndermede bulunulur. Kaynak listesinde ise sadece ikinci kaynağın künye bilgileri yer alır.
Örneğin:
Metinde Görünüm: Berger’den aktaran Korkmaz (…). (Korkmaz, 2011).
Kaynakçada Gösterimi: Korkmaz, A.(2017). Göç ve Din. Konya: Çizgi Yayınevi.
- E-maille, telefonla, yüz yüze ya da başka biçimlerde yapılan kişisel gö­rüşmelere dayalı bilgiler, metin içinde gösterilir, ancak kaynakçaya yazıl­mazlar. Örneğin: Angela Merkel, ülkesinin mülteci politikasına yönelik öz eleştirisinde, “Biz Almanlar da sorunu uzun süre görmezden geldik ve Avrupa genelinde bir çözümün aciliyetini öteledik.” dedi. (Angela Merkel, Süddeutsche Zeitung röportajı, 31 Ağustos 2016).
- Aynı soyadlı yazarlardan, yayını daha eski tarihli olsa bile adının ilk harfi alfabetik olarak önce gelen kaynakçada önce belirtilir. Örneğin:
Ekşi, F. (2012). Kritik Bir Bakış Açısıyla Psikoloji Kitapları. İstanbul: Kak­nüs Yayınları.
Ekşi, N. (2011). Milletlerarası Ticaret Hukuku. İstanbul: Beta.
- Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı yazarın aynı yıla ait kaynakların­da harf ile sıralama yapılır. Örneğin: 2000a, 2000b.
-Kaynakçada, aynı yazarın yer aldığı kaynaklardan tek yazarlı olan eser, yayın tarihi daha yeni olsa bile üst sırada yer alır.
Örneğin:
Kirişçi, K. (2014)
Kirişçi, K. ve Erzan, R. (2008)
-Kaynakçada soyadları ve adlarının ilk harfleri aynı olan farklı iki yazar yer alıyorsa, yazarların adları künyede köşeli parantez içerisinde verilmelidir, göndermede ise yazarların ad ve soyadları birlikte yer almalıdır.
Örneğin:
Metinde Görünüm: (Gökhan Kaya, 2011), (Güler Kaya, 2013)
Kaynakçada Gösterimi:
Kaya, G. [Gökhan]. (2011). ....
Kaya, G. [Güler]. (2013). ....
-Editörlü kitaptaki bir bölüme şu şekilde atıf yapılır: Yazar(lar)ın soyadı, Yazar(lar)ın adının baş harfi. (Yıl). İlgili bölümüm başlığı. Editör(ler)in soyadı, Editör(ler)in adının baş harfi.(Ed.)/(Yay. haz.)/(Der.). Eserin adı içinde (s. x-x). Baskı Yeri: Yayınevi.
Örneğin:
Metinde Görünüm: (Kirişçi ve Karaca, 2015 s.308)
Kaynakçada Gösterimi: Kirişci, K. ve Karaca, S. (2015). Hoşgörü ve Çeliş­kiler:1989, 1991 ve 2011’de Türkiye’ye Yönelen Kitlesel Mülteci Akınları. Erdoğan, M. M. ve Kaya A. (Der.) Türkiye’nin Göç Tarihi içinde (s. 297-314). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
Çok ciltli bir çalışmaya şu şekilde atıf yapılır:
Metin İçinde Gösterimi: (Pflanze, 1963-1990)
Kaynakçada Gösterimi: Pflanze, O. (1963-1990). Bismarc and the Deve­lopment of Germany (Cilt 1-3). Princeton, NJ: Princeton University Press.
Çok ciltli bir çalışmanın tek cildine atıf şu şekilde olur:
Pflanze, O. (1990). The Period of Fortification, 1880-1898: Cilt 3. Bismar­ck and The Development of Germany. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Rapor ve teknik makalelere şu şekilde atıf yapılır:
Abadan-Unat, N. ve diğerleri (2014). Avanti I: Yurt Dışında Yaşayan Tür­kiye Kökenli Vatandaşların 2014 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerindeki Siyasi Davranışları. Araştırma Raporu. Friedrich Ebert Vakfı.
TTB (2014). Suriyeli Sığınmacılar ve Sağlık Hizmetleri Raporu. Türk Ta­bipleri Birliği Yayınları. Ankara.
-Resmi Gazeteye şu şekilde atıf yapılır: Resmi Gazete’de yayımlanan kanun, yönetmelik, kanun hükmünde kararname gibi resmi belgeler için genel atıf formatı aşağıdaki gibidir: Başlık. (Yıl, Gün Ay). Resmi Gazete (Sayı: xxx). Erişim adresi: http://xxxx
Örneğin:
Metinde Gösterimi: (Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler, 2017)
Kaynakçada Gösterim: Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alın­ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (2017, 6 Ocak). Resmi Ga­zete (Sayı: 29940 (Mükerrer)). Erişim adresi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/01/20170106M1-1.htm
Yazım kuralları ve referans sistemine ilişkin burada belirtilmeyen husus­larda APA 6.0 kurallarına uyulmalıdır.

ÖNEMLİ NOT: Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, kör hakem ve kör Yayın Kurulu yöntemiyle değerlendirilmektedir. Makale­ler, Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilerek uygun bulunanlar iki ayrı hakeme gönderilmektedir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulmaktadır. Hakemlerden gelen ra­porlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesin­de düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilerek bu karar yazara bildirilmektedir. Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar vermektedir. Yazar, e-posta yoluyla haberdar edilmektedir. Yayımlanan makalenin yazarına beş adet dergi ücretsiz gönderilmektedir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), Göç araştırmaları Dergisi’nde ya­yımlanmak üzere kabul edilen yazıların fiziki ve elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın haklarına sa­hiptir. Makalenin yazar(lar)ı tarafından aşağıdaki taahhütnamenin imzala­narak e-posta ya da posta yoluyla tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.