Staj Başvuruları
BAŞVURU TARİHLERİ
YAZ DÖNEMİ BAŞVURULARI

2021 yılı itibariyle Genel Müdürlüğümüze, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatılan Staj Seferberliği kapsamında Kariyer Kapısı “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” web sitesi üzerinden stajyer alınacaktır.

Başvuru yapmak isteyen adayların “https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/” adresinden aday profillerini oluşturmaları ve başvuru tarihlerini takip ederek başvurmaları gerekmektedir.

STAJYERLERDE ARANAN KOŞULLAR ve İSTENEN BELGELER
STAJYERLERDE ARANAN KOŞULLAR

1- Staja başlayacakları tarihte yurt içindeki eğitim kurumlarında ön lisans, lisans, lisansüstü öğrenim görmeleri, yurt dışında bunlara denkliği kabul edilmiş eğitim kurumlarında öğrenci olmaları, Türk vatandaşı veya Türk asıllı olmaları şartıyla yabancı uyruklu olmaları veya bahsi geçen eğitim kurumlarından mezun olmaları şartı aranır.

2- Staja başvuranlar ihtiyaç analizi yapılarak öncelik değerlendirmesine tabi tutulabilir. Değerlendirmede şahsın eğitim bölümünün Genel Müdürlük iş alanına uygunluğu ve yabancı dil bilgisi öncelik kıstasıdır.
Yabancı Dil Seviyesinin en az 60, not ortalamasının da 3 olması esas alınır.

STAJ BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

1- Staj Başvuru Formu
2- Öğrenci Belgesi
3- Transkript
4- Okuldan alınacak zorunlu Staj Belgesi (zorunlu staj yapılması halinde)
5- Özgeçmiş
6- 2 adet vesikalık fotoğraf
7- Kimlik fotokopisi

MÜLAKAT ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- Kamu kurumunun gerektirdiği kılık-kıyafet düzenlemesine uygun şekilde giyinmek
2- Mülakatın gerçekleşeceği gün ve saatte hazır bulunmak
3- Mülakatta gerçeğe aykırı beyanda bulunmamak
4- Mülakat esnasında ciddi ve saygılı bir tutum içerisinde bulunmak

STAJYERLERİN UYMASI GEREKEN KURALLAR

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde staj yapan öğrencilerin uymaları gereken kurallar aşağıda sıralanmıştır. Stajyerler, stajlarının başladığı ilk günden, stajlarının son gününe kadar aşağıda belirtilen kurallara uymakla yükümlüdür. Belirtilen hususlara riayet etmeyen stajyerler Staj Koordinatörü tarafından öncelikle uyarılır, devamında ise Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından kurumdaki stajyerliği sona erdirilir.

1) Stajyerler, Genel Müdürlüğün itibarına zarar verecek fiil ve davranışta bulunamazlar.
2) Staj süresi boyunca, staj yapılan birimlerin çalışma alanlarında 14.07.1965 tarihli ve 657 sayısı Devlet Memurları Kanunu, yükseköğretim kurumlarının disiplin hükümleri, Genel Müdürlük ve Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakanlığın, disiplin, çalışma ve iş emniyetiyle ilgili mevzuatına uyulması zorunludur. Aksi davranışta bulunanların stajyerliklerine son verilir. Suç oluşturan fiilleri hakkında adli işlem başlatılır.
3) Kamu kurumunun gerektirdiği ciddiyet ve belirlediği sınırlar içinde işini yapar, kamu kurumunun gizliliği ve evrak güvenliği gereği evrak dolabını açamaz, resmi evrakları okuyamaz ve evrakları hiçbir şekilde dışarıya çıkaramaz.
4) Mücbir bir sebep olmadıkça mesai saatlerine riayet eder. Mesai saatleri içerisinde kurumu izinsiz terk edemez.
5) Staj süresinin 1/8’inden daha fazla süre devamsızlık yapılması halinde stajı sonlandırılır.
6) Devamsızlık nedeniyle stajı sonlandırılan kişilere staj tamamlama belgesi verilmez.
7) Stajyer, kamu kurumunda olduğu bilinciyle kılık-kıyafetine dikkat eder.
8) Kurum içinde ve dışında birim amirleri ve kamu personeliyle olan ilişkilerinde protokol ve sosyal davranış kuralları çerçevesinde hareket eder.
9) Stajyer kartlarını daima yanında bulundurur.
10) Stajyerliği boyunca yemekhaneden indirimli olarak yararlanır.
11) Eğitim Dairesi Başkanlığı Staj Yürütme Komisyonunca verilen rapor üzerine çalışma yapar, stajı süresinin sonunda hazırladığı raporu Eğitim Dairesi Başkanlığına teslim eder.
12) Stajyerler başka kurum ve kuruluşa verilmek üzere staj programı içerisinde hazırladıkları rapor, çizelge, ödev vb. belgeleri ancak Eğitim Dairesi Başkanlığının onayı alındıktan sonra ilgili kurum ve kuruluşa iletebilir.
13) Staj yaptığı süre boyunca kuruma arkadaş vb misafir getiremez.
14) Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde staja başlayan öğrenciler yukarıda yazılan kuralları kabul etmiş sayılırlar.

RAPOR HAZIRLAMA USÜLLERİ
STAJ RAPORU HAZIRLAMA USULLERİ

Staj Raporu; Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde staj yapan stajyerlerin eğitimin başlama tarihinden bitiş tarihine kadar yaptığı çalışmalarını, kurumla ilgili izlenimlerini, öğrendiği hususları ve değerlendirmeleri ile verilen ödev üzerindeki araştırmalarını içerir. Stajyerler aşağıda belirtilen tanım, usul ve esaslar çerçevesinde araştırmalarını yaparlar ve sonuçlarını raporlayarak Göç idaresi Genel Müdürlüğü Eğitim Dairesi Başkanlığı Staj Koordinatörlüğüne teslim ederler. Stajyerler yaptıkları çalışmalarına göre Günlük Çalışma Raporu ve Araştırma Konusu Raporu olmak üzere iki adet rapor sunar.

RAPOR KONULARI
1-Günlük Çalışma Raporu:
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünde görev yapan stajyerler kendilerine verilen günlük işleri rapor etmekle sorumludur. Bahse konu raporlar stajyerlerin kurumda öğrendiklerini, izlenimlerini ve kurumla ilgili genel değerlendirmelerini içerir. Stajyer adayların genel değerlendirmelerini içeren Günlük Çalışma Raporu, aynı tarih aralığında staj yapan stajyerlerin raporları ile birleştirilerek spiralli cilt şeklinde ciltlenir.

2-Araştırma Konusu Raporu: Stajyerlerin kişisel gelişim amaçları doğrultusunda ve staj yaptığı birim tarafından belirlenen konuda araştırma yapması ve araştırma sonuçlarını rapor etmesidir. Günlük Çalışma Raporuna göre daha derin bir araştırmayı gerektirdiği için sayfa sayısı daha fazla olması beklenir. Rapor spiralli cilt şeklinde teslim edilir.

RAPORUN BÖLÜMLERİ ve KAPSAMI
1- Kapak

Raporun kapak sayfasında;

  • Staj Yapılan Kurumun Açık adı, 16 Punto
  • Staj Raporu Adı, 36 Punto
  • Stajyerin Adı Soyadı, 16 Punto
  • Tarih (Ay,Yıl) 12 Punto

2- Teşekkür
Bu kısımda stajı yapma imkanı veren kuruluşa ve staj süresince yardımı dokunan ilgililere teşekkür edilir.

3- İçindekiler
Rapor kapsamındaki bölümlerin sayfa numaralarıyla beraber başlıkları sıralanır.

4- Özet
Raporda işlenen konular genel olarak anlatılır.

5- Giriş
İşlenen konunun kısaca ön bilgisi, tarihçesi, gelişim seyri anlatılır.

6- Gelişme
Rapor bölümü, konunun ayrıntılarıyla anlatılmasını içerir.

7- Sonuç
İncelenen konunun değerlendirmesi, gerekli öneri ve eleştiriler yapılır.

8- Kaynaklar
Raporun hazırlanmasında yararlanılan kaynaklara (kitap, ansiklopedi ve dergi vb. gibi yayınlar) kaynakça kurallarına uygun şekilde yer verilir.

RAPOR HAZIRLAMADA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Kullanılacak MS Office Programı:
Microsoft Word
Kullanılacak Yazı Tipi: Times New Roman, 12 Punto
Sayfa Yapısı: A4 Dikey Sayfa Kenarlıkları
Üst: 2,5 cm
Alt: 2,5 cm
Sol: 2 cm
Sağ: 2 cm
Satır Aralığı: 1,5 cm
Kenardan Uzaklık: Üst Bilgi: 1,25 cm Alt Bilgi: 1,25 cm

Raporda, birinci bölüm olan giriş bölümünden önceki bölümlerin sayfa numaraları Roma rakamları ile yazılır. Kapak sayfasının numarası I’dır, fakat yazılmaz. Bu sayfayı takiben Teşekkür, İçindekiler ve Özet bölümlerine ait sayfalar II, III ve IV şeklinde numaralandırılır. Giriş bölümünden itibaren sayfalar, 1,2,3.. şeklinde numaralandırılır. Raporda üçüncü tekil şahıs dili kullanılır.

Raporda tablo ve şekiller kullanılacaksa tablo ve şekiller numaralandırılmalıdır. Şekillerin adı, şeklin altına; tabloların adı, tablonun üstüne yazılmalıdır.

Staj Başvuruları: https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/