Yazara Notlar
YAYIN İLKELERİ
...
GÖÇ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ MAKALE GÖNDERİM KOŞULLARI

MAKALE GÖNDERİM KOŞULLARI

Makalenin incelemeye alınması için aşağıdaki yazım ve atıf kurallarına göre düzenlenmesi gerekir.

      A) Yazım Kuralları

Öz (en fazla 100 kelime),anahtar kelimeler (en az 3, en çok 5 kelime), abstract ve keywords tam olmalıdır. Öz ve anahtar kelimeler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.

Makale, e-posta veya posta ile gönderilebilir. Posta ile gönderildiğinde elektronik kopyası da eklenmelidir.

Bilgisayar ortamında (Microsoft Ofis Word formatında) yazılmış makalelerin; yazar ismi ve unvanı belirtilmeksizin bir nüshası, kopyalanmış ve dosya adı belirtilmiş e-posta veya CD ile birlikte gönderilmelidir.

      Metinde;

Yazı karakteri Times New Roman,

Makale başlığı 18 punto, koyu, küçük harf,

Öz, anahtar kelimeler, abstract, keywords ve özet metinleri italik, 10 punto; makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 11 punto ve sola yaslı,

Ana başlıklar 11 punto, koyu ve büyük harf,

İkinci başlıklar 11 punto, koyu ve küçük harf,

Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik ve küçük harf,

Metinde satır aralığı tek, 11 punto, paragraflardan sonra boşluk 2nk ve kaynakça 10 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır.

      Makaleler, basım aşamasında düzelti için yazara gönderilmeyecektir.

Yazar(lar), akademik ve/veya yönetsel unvanını, çalışma alanlarını, başlıca eserlerini içeren kısa mesleki özgeçmişlerini (en çok 50 sözcük), iletişim bilgilerini (kurum adresleri, yazışma adresleri telefon ve e-posta adresleri) bildirmelidirler.

İlgilenenlerin doğrudan yazarlarla iletişim kurmasını sağlamak amacıyla, yazarın bu izni vermediğine ilişkin bir açıklama yapılmadığı sürece e-posta adresi dergide yayınlanacaktır.

B) Atıf Kuralları

Metin içindeki gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. 

Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren kaynakça listesi, metin sonunda, yollama sistemine uygun olarak gösterilmelidir. Niteliğine göre kaynağın metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

      Tek yazarlı kitaplar ve makaleler

      Metin içinde: (Ekşi, 1999: 3)

      Kaynakçada: Ekşi, N. (1999), Mültecilere ve Sığınmacılara İlişkin Mevzuat, Beta Yayınları, İstanbul.

      Metin içinde: (Kirişçi, 2009: 32)

      Kaynakçada: Kirişçi, K. (2009), “The Transformation of Turkish Foreign Policy: The Rise of the Trading State”, New

      Perspectives on Turkey, No:40,s.29-57.

      İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

      Metin içinde: (Castles & Miller, 2008: 42)

      Kaynakçada: Castles, S. & Miller, M.  J. (2008), Göçler Çağı. Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri (Çev. B.

      Uğur Bal ve İbrahim Akbulut), Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

      Metin içinde: (İçduygu & Aksel, 2013:107)

      İçduygu, A. & Aksel, D. B. (2013), “Turkish Migration Policies: A Critical Historical Retrospective”, Perceptions,

      Volume 18, Number 3, Autumn, s. 105-130.

      İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler:

      Metin içinde: (Simon vd., 1973:131)

      Kaynakçada: Simon, H. A., Smirhburg, D. W. & Thompson, V. A. (1973), Kamu Yönetimi, (Çev. Cemal Mıhçıoğlu), AÜ

      SBF, Ankara.

      Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

      Metin içinde: (Çitci, 1998:xii)

      Kaynakçada: Çitci, O. (Ed.) (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE, Ankara.

      Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler

      Metin içinde: (Ostrom, 1982:43)

      Kaynakçada: Ostrom, V. (1982), “The Theory and Practice of Public Administration as a Science of the Artifactual”,

       A.Uveges, Joseph (Ed.), Public Administration: History and theory in Contemporary Perspective,

      Marcel Dekker, Inc., New York, s.39-53.

      Yazarsız/Kolektif yayınlar:

      Metin içinde: (AFAD, 2013: 25)

      Kaynakçada: AFAD (2013), Türkiye’de Suriyeli Sığınmacılar, AFAD, Ankara.

      İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

      Metin içinde: (Erer, 1963:219)

      Kaynakçada: Erer, T. (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Matbaası, İstanbul’dan aktaran Cem Eroğul,

      Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), AÜ SBF Yayın No:294, Ankara 1970, s.102.

      Elektronik ortamdan yapılan yollamalar:

      Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki yollamalar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı,parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

      Metin içinde: (Nielsen, 1999)

      Kaynakçada: Nielsen, J. (1998), “Content Integration”, http://www.useit.com/alertbox/990627.html (18.10.1999)

     Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç  içinde verilmelidir.

      Metin içinde: (goc.gov.tr, 2014)

      Kaynakçada: ( http://www.goc.gov.tr/icerik6/turkiyeye-giris_409_410_411_icerik, 15.03.2014).

      Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnot biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir.

 

      Ayrıntılı bilgi için irtibat:  Eğitim Dairesi Başkanlığı /Göç Araştırmaları Merkezi Çalışma Grup Başkanlığı

      Telefon: (312) 422 07 99/ 0781 /e-posta: gam@goc.gov.tr  / makale@goc.gov.tr

 ÖNEMLİ NOT: Dergide yayımlanmak üzere gönderilen makaleler, kör hakem ve kör Yayın Kurulu yöntemiyle değerlendirilecektir. Makaleler, Yayın Kurulu tarafından ön incelemeden geçirilecek ve uygun bulunanlar iki ayrıhakeme gönderilecektir.  İki hakemin görüş ayrılığı durumunda üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulacaktır. Hakemlerden gelen raporlar doğrultusunda, makalenin basılmasına, yazardan rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da geri çevrilmesine karar verilecek ve bu karar yazara bildirilecektir. Basımı uygun bulunan makalelerin, yayımlanıp yayımlanmayacağına  ve derginin hangi sayısında yayımlanacağına Yayın Kurulu karar verecektir. Yazar, e-posta yoluyla süreçten haber edilecektir.Yayımlanan makalenin yazarına beş adet dergi ücretsiz gönderilecektir. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü(GİGM), Göç Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların fiziki ve elektronik ortamda tam metin olarak yayımlamak da dâhil olmak üzere, tüm yayın haklarına sahiptir.Makalenin yazar(lar)ı tarafından aşağıdaki taahhütnamenin imzalanarak e-posta veya posta yoluyla tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir:

 

“Derginize göndermiş olduğum ................................................................başlıklı makalemin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmadığını, yayımlanmak üzere kabul edilmediği ve halen başka bir yerde yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasında olmadığını açıkca bildiririm.Yayına kabul edilen makalemin bütün yayın haklarına Göç Araştırmaları Dergisi'nin sahip olduğunu kabul ederim."